člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Velvyslanectví, na koho se obrátit > Ztráta/odcizení cestovních dokladů

Bulharsko - ztráta, odcizení cestovních dokladů

Jak postupovat při ztrátě dokladů

Ztrátu nebo krádež cestovního dokladu (pasu nebo občanského průkazu) je třeba neprodleně nahlásit na nejbližším policejním oddělení podle místa události a vyžádat si písemné potvrzení o ztrátě/krádeži. Policie, podle vnitrostátních předpisů musí vydat potvrzení do 10 dnů, obvykle se tak stane do 4-5 dnů dle vytíženosti policie. Podle vnitrostátní legislativy BR je povinností policie zajistit v případě potřeby na slyšení občana EU tlumočníka. Pro urychlení procedury doporučujeme, pokud je to možné, asistenci delegáta příslušné CK. Potvrzení je platné bez dalšího ověřování prokuraturou a slouží pro potřeby zainteresovaných orgánů. Za vystavení potvrzení se hradí správní poplatek ve výši 2,50 BGN.
Pro použití v České republice je třeba zajistit ověřený překlad potvrzení do češtiny. (Poznámka: údaje o ztracených nebo odcizených cestovních dokladech občanů EU se vkládají do informačních systémů na hraniční přechody BR na tzv. "blokaci", proto v případě, že se ztracený/odcizený cestovní doklad najde, je tuto skutečnost nutné opakovaně nahlásit na příslušné policejní oddělení na odblokování, v opačném případě může mít držitel, jehož cestovní doklad byl nahlášen jako ztracený nebo odcizený, problém při výstupu z Bulharska).

Ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu je nutné následně nahlásit konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČR v Sofii nebo Honorární konzulce sídlící ve Varně za účelem vydání cestovního průkazu (tzv. náhradní cestovní doklad), pokud občan nemá na návrat do ČR jiný cestovní doklad. Cestovní průkaz je doklad na jednotlivou cestu s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. ZÚ vydá cestovní průkaz občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, na návrat do ČR a v naléhavých případech i na cestu do států, které ho jako cestovní doklad uznávají.
V případě, že se občan nemůže prokázat jiným dokladem totožnosti, který obsahuje jeho osobní údaje a fotografii (např. řidičský průkaz), ZÚ ČR Sofia nebo HK ve Varně si v telefonickém kontaktu vyžádá jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a okres narození, rodné číslo a adresu trvalého bydliště) a před vydáním cestovního průkazu ověří totožnost osoby přes příslušné operační středisko Policie ČR. Občan ČR se musí následně osobně dostavit na ZÚ ČR v Sofii nebo na HK ve Varně, kde vyplní žádost o vydání cestovního průkazu a předloží 2 barevné fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm (doporučujeme zajistit předem), policejní potvrzení o ztrátě/odcizení cestovního dokladu, příp. jiný doklad totožnosti, pokud jej má. Pokud je předem ověřena totožnost občana, ZÚ ČR Sofia vystaví cestovní průkaz neprodleně. Za vydání cestovního průkazu občan zaplatí správní poplatek 10,- EUR nebo 20,- BGN.

ZÚ ČR Sofia a HK Varna na žádost občana informuje o odcizených nebo ztracených cestovních dokladech českých občanů příslušné policejní orgány ČR. Údaje o takových dokladech se vkládají do databáze Schengenského informačního systému za účelem zabránění pohybu nežádoucích osob v Schengenstom prostoru.