člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > o Bulharsku > Zdravotní péče v Bulharsku

Bulharsko, zdravotní péče

Zdravotní péče v Bulharsku

Vstupem do EU začalo Bulharsko uplatňovat předpisy v oblasti poskytování zdravotní péče platné v rámci EU. Nezbytnou a neodkladnou zdravotní péči jsou občanům EU povinny poskytnout smluvní zdravotnická zařízení v Bulharsku bezplatně (nevztahuje se na ošetření u soukromých lékařů). Za nezbytnou zdravotní péči se považuje péče, kterou bulharský lékař kvalifikuje jako nezbytnou vzhledem k povaze onemocnění a předpokládané době pobytu v Bulharsku. Lékařská péče musí být přitom poskytnuta v takovém rozsahu, aby se pacient nemusel vracet do země, kde platí povinné zdravotní pojištění dříve, než původně plánoval. Důležité: náklady na repatriaci (přeprava pacienta do domovského státu) a asistenční služby si občan vždy hradí z vlastních prostředků, pokud není komerčně připojištěný a jeho pojistka tyto náklady nezahrnuje.

Občané EU, kteří pobývají na území Bulharska krátkodobě (do 3 měsíců), mají právo na nezbytnou zdravotní péči po dobu pobytu v Bulharsku, na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Mají právo, aby jim byla poskytnuta nezbytná zdravotní péče od kteréhokoli jimi zvoleného lékaře zdravotnického zařízení pro primární zdravotní péči, které má uzavřenou smlouvu s Národní zdravotní pojišťovnou (VZP). Ubytovatelé mají povinnost zajistit pro své hosty na všeobecně dostupném místě informaci týkající se lokalizace nejbližších zdravotnických zařízení, které mají uzavřenou smlouvu s VZP, včetně informace o jimi poskytované zdravotní péče. Občanům EU je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění poskytována zdravotní péče za stejných podmínek jako bulharským občanům, včetně spoluúčasti pacienta na zdravotní péči.

Velvyslanectví ČR jednoznačně doporučit občanům ČR před cestou do Bulharska uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí (komerční cestovní/zdravotní pojištění), na jehož základě v případě zdravotních komplikací budou uhrazeny náklady rovnající se spoluúčasti pacienta na lékařském ošetření, pobytu v nemocnici, lécích předepsaných místním lékařem, ošetření v nesmluvním zařízení, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a případná repatriace. Komerční pojištění doporučujeme i na pobyt v bulharských horách pro případ potřeby poskytnutí první pomoci a transport do zdravotnického zařízení horskou záchrannou službou, protože ceny těchto služeb jsou vysoké a nejsou zahrnuty v balíčku povinného veřejného zdravotního pojištění v Bulharsku.

V souvislosti se zajištěním ochrany nekuřáků a dětí
vstoupil v platnost od 1.6.2012 v Bulharsku úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných zařízeních bez ohledu na to, zda jsou pro kuřáky vytvořeny oddělené prostory - s výjimkou letišť, kde bude dovoleno kouřit jen v speciálně uzpůsobených prostorách. Zákaz kouření se vztahuje i na otevřené veřejné prostranství, a to: na území a chodnících dětských zařízení, škol, internátů a míst, kde se poskytují sociální služby dětem. Dále zákaz kouření platí i na hřištích, místech, kde jsou organizovány akce pro děti a žáky, jakož i na sportovištích, v letních kinech a divadlech během sportovních a kulturních akcí.

Porušení zákazu podléhá sankci - pokuta pro fyzickou osobu je od 300 až 500 BGN, při opakovaném nedodržení od 500 až 1000 BGN. Porušení zákazu ze strany živnostníka se trestá trestem vůči majetku v rozsahu od 1000 až 1500 BGN, při opakovaném nedodržení od 1500 až 3000 BGN. Za nedodržení zákazu právnickými osobami je sankce vůči majetku od 3000 až 5000 BGN, při opakovaném nedodržení od 5000 až 10000 BGN.